BR74
 

Minitrix-raiteiden geometria

RSS
Modified on 2008-08-10 14:56 by Administrator Categorized as Radanrakennus, Raiteet, Tekniset perusteet, Valmistajat

Table of Contents [Hide/Show]


   Suorat
      14902 ja 14904
      14903
      14905
      14906
      14907
      14908
      14909
      Pituustaulukko
   Kaarteet
   Vaihteet ja risteykset
      24°/30° vaihteet
      15° vaihteet
      Kaarivaihteet R1/R2
      Kaarivaihteet R3/R4
   Raidekaaviot


Raidekaavioissa on suorien ja vaihteiden tyyppi esitetty niiden yhdellä tai kahdella viimeisellä numerolla. Esimerkki: 3 tai 03 tarkoittaa suoraa raidetta 14903.

Suorat

14902 ja 14904

14902
Suora perusraide 14904 on Minitrix-järjestelmässä 104,2 mm pitkä. Vaihteiden suorat osuudet ovat myös samanpituisia 15° risteystä ja risteysvaihdetta lukuunottamatta. Pitkiä suoria osuuksia varten on kolmea perusraidetta pituudeltaan vastaava raideosa 14902 (312,6 mm). Lyhyempien raiteiden pituudet perustuvat erilaisten vaihdekombinaatioiden vaatimiin pituuksiin eivätkä niiden pituuksien monikerrat osu perusraiteen pituuteen.

14903

14903
Lyhin suora raideosa on 17,2 mm pitkä 14903 ja sen yleisin käyttötapa on suorien ja risteysvaihteiden poikkeavan raiteen jatkeena ennen vastakaarretta, jolloin sivuraiteelle saadaan järjestelmän vakioraideväli 33,6 mm. Raideosaa tarvitaan myös sovitetun vaihderisteyksen yhteydessä.

14905

14905
Raideosan 14905 (76,3 mm) käyttö on tarpeen, kun halutaan sivuraiteen raidevälin pääraiteeseen nähden olevan normaalia suurempi (52,1 mm). Myös kaarivaihteiden jälkeisessä suoran pituuden tasauksessa tarvitaan raideosaa 14905 joissakin tapauksissa.

14906

14906
Raideosan 14906 (54,2 mm) tärkein käyttötarkoitus on 15° suorien ja risteysvaihteiden kanssa yhdessä. Raideosalla saadaan suoran radan pariraiteen puolenvaihtovaihteiden tai risteysvaihteiden yhdistelmissä tasattua pituudet samoiksi. Käytetään myös pituuden tasaukseen 50 mm pitkien raiteiden yhteydessä, jolloin saavutetaan perussuoran pituus 104,2 mm.

14907

14907
Raideosalle 14907, joka on 50 mm pitkä, on käyttöä sovitetussa vaihderisteyksessä ja kaarivaihteiden jälkeisen suoran pituuden tasauksessa. Myös järjestelmän kontaktiraideosat ovat saman pituisia. Lisäämällä 50 mm pitkän raiteen yhteyteen 54,2 mm pitkä suora 14906, saadaan perussuoran pituutta 104,2 mm vastaava yhteispituus.

14908

14908
Kaarivaihteiden R1/R2 jälkeisen suoran pituuden tasauksessa ja sovitetussa vaihderisteyksessä tarvitaan 27,9 mm pitkää suoraa raidetta 14908.

14909

14909
Normaalia raideväliä pituudeltaan vastaava 33,6 mm pitkä raideosa 14909 on hyödyllinen 90° kaarteen yhteydessä, kun kaarteessa on kaarivaihteet. Tämän lisäksi sille on käyttöä suuremmilla ratapihoilla, joilla on useampia rinnakkaisraiteita sekä tietyissä tapauksissa, joissa ennen kaarretta on käytetty suoria vaihteita ja halutaan säilyttää vakioraideväli 33,6 mm. Kaksi raideosaa 14909 yhdessä vastaa pituudeltaan (67,2 mm) myös raideosien 14903 (17,2 mm) ja 14907 (50 mm) yhdistelmää.

Pituustaulukko

Taulukossa ovat järjestelmän kaikki suorien raiteiden mahdolliset raidekombinaatiot, joiden pituudet ovat välillä 17,2 - 104,2 mm ja eri raideosien lukumäärät, joilla tiettyyn pituuteen päästään. Jos tiettyä pituusyhdistelmää haettaessa korvataan suora raideosa 14904 (104,2 mm) vaihtuvapituuksisella 14975-raiteella (86,5 - 120 mm), saadaan pituudesta 86,5 mm alkaen käytännössä toteutettua portaattomasti mikä hyvänsä pituus.

Raideosa 14903 14908 14909 14907 14906 14905 14904 14902
mm 17,2 27,9 33,6 50,0 54,2 76,3 104,2 312,6
17,2 1              
27,9   1            
33,6     1          
34,4 2              
45,1 1 1            
50,0       1        
50,8 1   1          
51,6 3              
54,2         1      
55,8   2            
61,5   1 1          
62,3 2 1            
67,2 1     1        
67,2     2          
68,0 2   1          
68,8 4              
71,4 1       1      
73,0 1 2            
76,3           1    
77,9   1   1        
78,7 1 1 1          
79,5 3 1            
82,1   1     1      
83,6     1 1        
83,7   3            
84,4 1   2          
84,4 2     1        
85,2 3   1          
87,8     1   1      
88,6 2       1      
89,4   2 1          
90,2 2 2            
93,5 1         1    
95,1   1 2          
95,1 1 1   1        
95,9 2 1 1          
96,7 4 1            
100,0       2        
100,8     3          
100,9 1 3            
101,6 3     1        
101,6 2   2          
102,4 4   1          
104,2   1       1    
104,2       1 1      
104,2             1  


Kaarteet

Minitrix-kaarteet
Raidejärjestelmässä on kuusi eri kaarretta, joiden kaarresäde vaihtelee välillä 195 mm - 526,2 mm. Kaarresäteet on ryhmitelty kahden ryhmiin siten, että on mahdollista toteuttaa kolme erilaista raideparin kaarretta vakioraidevälein (33,6 mm).

Pienimmät kaarresäteet (194,6 mm ja 228,2 mm) ovat kaarteissa R1 ja R2. Nämä sopivat käytettäväksi kun tilaa on rajoitetusti. Pääradoilla kaarre näyttää aivan liian jyrkältä ja R1/R2-kaarteet kannattaakin silloin kätkeä tunneleihin tms. mahdollisuuksien mukaan. Nämä kaarteet ovat luontevampia ratapihoilla ja teollisuusraiteilla. Suorien vaihteiden 14951 ja 14953 sekä risteysvaihteen 14968 kaarevat osat vastaavat kaarretta R1 (kulmat 24° ja 30°). Kaarivaihteiden 14956 ja 14957 kaarteet ovat R1 ja R2. Kaarresäteille R1 ja R2 on saatavana myös eristysraideosat, joissa molemmat raiteet on katkaistu.

Seuraavaksi suuremmat kaarteet R3 ja R4 sopivat yleiskaarteiksi myös pääradoilla. Näiden kaarresäteet ovat 329,0 mm ja 362, 6 mm. Kaarresäde R4 on käytössä järjestelmän 15° suorissa ja risteysvaihteissa. Kaarteille R3/R4 on omat kaarivaihteensa 14981 ja 14983.

Järjestelmän loivimmissa kaarteissa R5 ja R6 ovat kaarresäteet 492,6 mm ja 526,2 mm. Näitä kaarteita ei ole käytössä missään vaihteessa.
Kaarteiden mitat
Kaarre Säde
mm
Raide-
osat
Suora
vaihde
Risteys-
vaihde
Kaari-
vaihde
R1 194,6 14916 (6°)
14914 (24°)
14912 (30°)
x x x
R2 228,2 14926 (6°)
14924 (24°)
14922 (30°)
x x x
R3 329,0 14917 (15°) - - x
R4 362,6 14927 (15°) x x x
R5 492,6 14918 (15°) - - -
R6 526,2 14928 (15°) - - -


Vaihteet ja risteykset

24°/30° vaihteet

24 asteen vaihteet
Pieniin tiloihin ja teollisuusraiteille tarkoitetun 24° vaihteen kaarre vastaa jyrkintä R1-kaarretta, jonka säde on 195 mm. Kaarre on samankokoinen kuin raideosa 14914 ja sen saa täydennettyä 30° kaarteeksi raideosalla 14916 (6°). Vaihteen suora osuus vastaa vakiosuoraa 14904 ollen pituudeltaan 104,2 mm. Oikea vaihde on 14953 ja vasen 14951 ja niillä tulee raideväliksi vakioraideväli 33,6 mm. Mikäli vaihteen kaari laajennetaan 30° kaarteeksi, saadaan raideväliksi 52,1 mm. Vaihteet ovat sähköistettävissä.

24 asteen risteysvaihde ja risteys
Risteysvaihteen 14968 kaarre on säteeltään R1-kaarretta vastaava 30° kaarre. Risteysvaihteen ja 30° risteyksen 14958 suoran osuuden pituus on 104,2 mm eli vakiosuoran pituus. Koska kaarteen segmentti on 30°, seuraa tästä, että kahden rinnakkaisen risteysvaihtein yhdistetyn raiteen raideväliksi tulee 52,1 mm. Risteyksen 14958 avulla voi toteuttaa sovitetun raideristeyksen.

24 asteen vaihteiden raidekombinaatioita

15° vaihteet

15 asteen vaihteet
Loivemmat 15° vaihteet soveltuvat yleisvaihteiksi kaikkialle. Vaihteen kaarre vastaa R4-kaarretta, jonka säde on 363 mm. Vastaava kaareva raideosa on 14927. Vaihteen suoran osan pituus on 112,6 mm. Vastakkaisten puolenvaihtovaihteiden pituuden tasaamiseksi joudutaan käyttämään kummallakin raiteella kaksi kappaletta suoraa raideosaa 14906. Raideväliksi tulee 33,6 mm. Vaihteet 14938/14939 (v/o) ovat johtavalla risteyksellä varustettuja ja vaihteet 14954/14955 (v/o) samankokoisia, mutta eristetyin risteyksin. Käyttämällä 30 asteen risteystä 14958, jonka suoran pituus on 104,3 mm, voidaan toteuttaa 15 asteen vaihteiden avulla sovitettu raideristeys.

15 asteen risteysvaihde ja risteykset
Risteysvaihteen 14960 kaarre on sama raideosaa 14927 vastaava 15 asteen R4 kaarre kuin suorissa vaihteissa. Suoran osan pituus risteysvaihteessa on 129,8 mm, joka on myös 15 asteen risteyksen 14973 suoran pituus.

15 asteen vaihteiden raihdekombinaatioita

Kaarivaihteet R1/R2

Kaarivaihteet R1/R2
Kaarivaihteet 14956 (v) ja 14957 (o) on tarkoitettu mahdollistamaan raiteenvaihto kaarteessa, kun käytössä on R1- ja R2-säteiset kaarteet. Vaihteen sisäkaarre vastaa mitoiltaan 30° raideosaa 14912 (R1). Ulkokaarteen säde on R2 ja se vastaa 42° segmenttiä, jonka voi toteuttaa yhdistelmällä 2 x 14926 + 1 x 14922. Kun vaihteen 42 asteen R2-kaarteeseen lisätään kaksi kappaletta 24 asteen kaarteita 14924, saadaan 90 asteen R2-kaarre.

Kaarivaihteiden R1/R2 kombinaatiot

Kaarivaihteet R3/R4

Kaarivaihteet R3/R4
Kaarivaihteiden 14981 (v) ja 14983 (o) sisäkaarre on R3-säteinen ja vastaa 30 asteen kaarretta eli kahta R3-raideosaa 14917. Ulkokaarre on R4 ja sitä vastaisi kaksi R4-raideosaa 14927. Raiteenvaihto tapahtuu vaihdeparilla 60 asteen segmentissä, jolloin radalla voi helposti korvata vähintään 60 asteisen R3/R4-kaarteen kaarivaihdeyhdistelmällä.

Kaarivaihteiden R3/R4 kombinaatiot

Raidekaaviot


Creative Commons License
Tämän wikin sisällön käyttö on sallittu Creative Commons lisenssin Nimeä/Epäkaupallinen/Ei muutettuja teoksia 3.0 Unported mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on lähteenä mainittava aina N Club Finland ja http://www.n-club-finland.org/wiki. Pidempien lainausten yhteydessä on mainittava tarkka linkki, josta tieto löytyy. Aineistoa ei saa käyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

ScrewTurn Wiki version 3.0.0.333. Some of the icons created by FamFamFam.

 

Copyright ©2008 N Club Finland. All Rights Reserved.