BR74
     
FlagIn English

N Club Finland logo

N Club
 
 

N Club Finland ry:n säännöt

 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on N Club Finland ry. ja sen kotipaikka on Hyvinkää.

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • N-mittakaavan pienoisrautatieharrastuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen
 • jäsenistön pienoisrautatietietämyksen ja taitojen kehittäminen ja ylläpitäminen

 

3§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää kokouksia, jäsenten tapaamisia sekä pienoisrautatietapahtumia
 • ylläpitää web-sivustoa ja web-keskustelufoorumia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • järjestää harrastustarvikkeiden yhteishankintoja jäsenilleen
 • osallistua rautatieharrastajien tapahtumiin Suomessa tai ulkomailla
 • edustaa Suomen N-mittakaavan harrastajia kansainvälisissä järjestöissä
 • osallistua pienoisrautateiden tekniseen standardointi-toimintaan
 • harjoittaa yhteistyötä muiden pienoisrautatieharrastusjärjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla

 

4§ Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • järjestää illanviettoja, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja, asianmukaisen luvan saatuaan, arpajaisia
 • harrastaa julkaisutoimintaa
 • vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
 • kerätä jäsenmaksuja.

 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys ei tavoittele toiminnassaan voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua sen toimintaan osallisille.

 

5§ Yhdistyksen viralliset kielet

Yhdistyksen kokouspöytäkirjat laaditaan suomenkielellä. Yhdistyksen ilmoituskieli on suomi.

 

6§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja on kiinnostunut N-mittakaavan pienoisrautatieharrastuksesta. Yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa.

 

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 • varsinaiset jäsenet: Maksavat vuotuisen jäsenmaksun.
 • kannatusjäsenet: Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja maksaa vuosittain määrättävän tukimaksun.
 • yhteisöjäsenet: Maksavat vuotuista tukimaksua vastaavan jäsenmaksun.
 • ulkojäsenet: INGA.NET-järjestön jäsenkerhoihin kuuluvat henkilöt voivat liittyä ulkojäseninä yhdistykseen. Ulkojäsenillä on pääsy yhdistyksen web-foorumeille, mutta ei muita jäsenetuja. Myös muut hallituksen hyväksymät henkilöt voivat liittyä ulkojäseniksi. Ulkojäsenillä ei ole yhdistyksessä äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvoitetta.
 • kunniajäsenet: Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tavoitteiden hyväksi. Kunniajäsenellä on jäsenoikeudet, mutta ei jäsenmaksuvelvoitetta.

 

Jäsenmaksujen suuruudesta sekä yhdistykseen liittymismaksusta päättää erikseen eri jäsenryhmille yhdistyksen vuosikokous. Nuorille, alle 18-vuotiaille, voidaan vahvistaa alennettu jäsenmaksu.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 2 ja enintään 5 muuta varsinaista jäsentä. Jäsenet valitaan kahden vuosikokouksen väliseksi ajaksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus voi työskennellä myös sähköpostin tai sille varatun yksityisen web-foorumin kautta. Hallituksen kokoukset voidaan pitää Internetissä, mikäli kaikki hallituksen jäsenet tähän suostuvat.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeuttuja varsinaiset, sääntöjen mukaiset jäsenvelvoitteensa täyttäneet, jäsenet. Kannatus- ja yhteisöjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kunniajäsenillä on läsnäolo-oikeus, mutta ei puheoikeutta. Ulkojäsenillä ei ole läsnäolo-oikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

9§ Kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse sekä yhdistyksen web-sivuilla julkaistavalla ilmoituksella.

 

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi määrätä nimenkirjoittajaksi yhdistyksen muunkin luottamus- tai toimihenkilön.

 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja muu omaisuus Suomen Rautatiemuseon tukemiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

[05.03.2009]

 

 

   
 
Copyright ©2007-2019 N Club Finland. All Rights Reserved.